;Oversatt av Morten Punnerud (morten.punnerud@gmail.com) ;Translation made with Notepad2 [Info] Language=Norsk Application=LogTemp ApplVersion=2.24 Author=Morten Punnerud AuthorEmail=morten.punnerud@gmail.com AuthorHomepage=http://www.internettmannen.no [Strings] MainCaption=LogTemp for Dallas 1-Wire sensorer. Oversatt av Morten Punnerud. True=Ja False=Nei OK=&OK Cancel=&Avbryt Close=&Lukk Yes=&Ja No=&Nei Adapter=&Adapter Port=&Port Interval=&Intervall Sensor=Sensor ROMId=ROM Id Name=Navn Value=Verdi Values=Verdier Variable=Variabler Min=Min Max=Maks Number=Nummer Last=Siste Time=Tid Date=&Dato Message=Meldinger Measurements=logtemp-logg Measured=Målt Temperatures=Temperaturer Graphics=G&rafikk General=&Generelt Save=&Lagre Saving=&Lagring EditHTMLCode=Endre HTML-kode AllFiles=Alle filer File=Fil Files=Filer MeasuringStarted=Måling startet MeasuringStopped=Måling stoppet Day=&Dag Week=&Uke Month=&Måned Messages=M&elding GridHint=Oppgis i grader RealValuesHint=Verdiene oppgis i heltall AverageValuesHint=Middelverdi for en time SavedFiles=Filene er lagret MeasuringOn=Målingen pågått i MicroLANActive=MicroLAN aktivt SensorTypeHint=1-Wire sensor type Width=&Bredde Height=Høy&de Average=Middelverdi ErrorMessage=Feilmelding New=&Ny Edit=&Endre Del=&Slett Active=Aktiver Command=&Kommando Sound=&Lyd Parameters=&Parameter ConfirmDelete=Bekreft sletting Change=En&dre Calculator=&Kalkulator Bytes=Bytes Total=Totalt Combined=&Kombinert Caption=&Tittel SelectCols=&Velg kolonne SaveAs=Lagre som Type=&Type UnknownSensors=&Ukjent sensor Configuration=&Konfigurasjon Errors=&Feil ConfirmClose=Ønsker du å avslutte programmet? Programmet må kjøre for å kunne logge. Pictures=&Bilder Stats=Statistikk Units=&Enheter NextEvent=Tid til neste hendelse HTMLFiles=&HTML filer TextFiles=&Text filer History=Historie [Errors] OnMicroLANShutdown=Feil ved avslutning av MicroLAN TMexDriversNotFound=TMex driver ikke funnet! Tips: Søk etter TMex og last ned driver. PortNotAvailable=Porten er ikke tilgjengelig! Tips: Windowsknapp+Break -> Enhetsbehandling, portnummer under Porter. ReadingSensorType=Feil ved avlesning av sensortype SaveError=Feil ved lagring MustBeJPGorPNG=Må lagres som jpg eller png-fil (bildefil) MeasReStartNeeded=Målingene må startes på nytt for at endringene skal tre i kraft! ReadingSensor=Feil ved lesning av sensor AlarmHighLow=Alarm Høy/Lav, temperaturen er utenfor måleområdet til sensoren FileNotFound=Filen ikke funnet SMTPError=SMTP feil. Tips:Kontroller at port 25 er åpen brannmuren og evt. antivirus. SMTPRcptError=SMTP kvitteringsfeil SMTPUnknown=Ukjent SMTP spørring UnknownSensor=Ukjent sensor SetupFailed=Feil på oppsett NetworkShorted=1-Wire er kortsluttet. NoNetwork=1-Wire nettverk ikke funnet. Windowsknapp+Pause->Enhetsbehandling-> COM, for portnummer. Kun sensorer i sensorlisten kan benyttes. [Months] January=Januar February=Februar March=Mars April=April May=Mai June=Juni July=Juli August=August September=September October=Oktober November=November December=Desember JAN=JAN FEB=FEB MAR=MAR APR=APR MAY=MAI JUN=JUN JUL=JUL AUG=AUG SEP=SEP OCT=OKT NOV=NOV DEC=DES [Weekdays] Monday=Mandag Tuesday=Tirsdag Wednesday=Onsdag Thursday=Torsdag Friday=Fredag Saturday=Lørdag Sunday=Søndag MON=Man TUE=Tis WED=Ons THU=Tor FRI=Fre SAT=Lør SUN=Søn [Actions] PropCaption=&Alternativer PropHint=Alternativ|Endre navn, feilkorrigering, farge, lagringsmåte for valgt sensor SetupCaption=&Innstillinger SetupHint=Innstillinger|Program innstillinger ExitCaption=A&vslutt ExitHint=Exit|Avslutt programmet. Husk at LogTemp må kjøre for å kunne logge, men du kan minimere til systemlinjen. StartCaption=Starta &loggingen StartHint=Start|Start loggingen StopCaption=Stopp &loggingen StopHint=Stop|Stop loggingen SetDefCaption=Sett som standard temperatur SetDefHint=Systemrad|Vis denne sensorens temperatur på systemlinjen SaveCaption=&Lagre bilde SaveHint=Lagre|Lagre bilde AboutCaption=&Om AboutHint=About|Program informasjon AutoStartCaption=&Automatisk start logging ved program start AutoStartHint=About|Start loggingen automatisk SaveDataCaption=Lagre &loggingen SaveDataHint=Logginger|Lagre logginger MinMaxCaption=Sensor &min/maks MinMaxHint=Min/maks|Vis sensorenes min/maks verdi. Alarmgrenser, min/maks siden start, min/maks 24t, middelverdi 24t SaveHTMLCaption=Lagre som &html-fil SaveHTMLHint=HTML|Lagre html-fil SaveErrorCaption=Lagre &feilmelding SaveErrorHint=Feilmeldinger|Lagre feilmeldinger til fil OpenProgram=&Åpne LogTemp OpenProgramHint=Åpne|Åpne og vis LogTemp Alarms=&Alarm AlarmsHint=Alarm|Definer handling for alarm. Send e-post, kjør program, bryterhandling eller gi lyd når temperaturen blir for høy/lav SaveAlarmsCaption=Lagre &alarm melding SaveAlarmsHint=Alarmer|Lagre alarm meldinger til fil Colors=Farger ColorsHint=Farger|Definer farger for grafikken VirtualSensors=&Temp diff mellom sensorer VirtualHint=VS|Virtuell sensor for temperatur differanser mellom sensorer VirtualNewHint=Ny|Ny Virtuell Sensor VirtualDelHint=Slette|Slett virtuell sensor Titles=&Tittel alternativer TitlesHint=Titler|Tittel innstillinger ErrorCorr=&Feilkorrigering ErrorCorrHint=Korriger|Rett opp feil fra sensorverdier SaveCSVHint=CSV|Lagre siste verdier til CSV-fil SaveXMLHint=XML|Lagre siste verdier til XML-fil SaveRSSHint=RSS|Lagre siste verdier til rss feed-fil ShowStatsCaption=Vis s&tatistikk ShowStatsHint=Stat|Vis program statistikk. Antall lagrede verdier siden start. TempPict=Lagre &Temperatur bilder HumiPict=Lagre &Fuktighets bilder BaroPict=Lagre &Barometer bilder TextSave=Lagre &tekst filer ClearErrorsCaption=&Slett feilmeldinger ClearErrorsHint=Sens opp|Rens opp i feilmeldinger ShowSwitchCaption=Vis status for brytere ShowSwitchHint=Bryter|Vis status for brytere. Info: Brytere kan f.eks. brukes sammen med relè for å slå av/på lys. SaveSwitchCaption=Lagre &bryter meldinger EnergyPict=Lagre &Energi bilde UVIPict=Lagre &UVI bilde [Menus] File=&Fil Show=&Vis/Innstillinger PictSave=&Lagre bilder [Labels] AutoStart=Autostart LastMeasureHint=Tid fra siste måling RunningHint=Total tid siden start SensorsHint=Antall sensorer MeasuresHint=Totalt antall målinger PicturesHint=Antall lagrede bilder ErrorsHint=Antall feilmeldinger FilesBoxHint=Automatiskt lagrede filer FTPFilesHint=Antall FTP filer EmailsHint=Antall E-mail SMSHint=Antall SMS meldinger DataLabel=Dataetikett information DataLabelHint=Definer informasjon for dataetikett [Properties] Caption=Innstillinger SensorShow=&Vis sensor SensorColor=Sensor &farge LineWidth=&Linjebredde ShowHistory=Vis &historikk HistLineWidth=H&istorielinjebredde ShowHTML=Vis som &html-fil ShowCSV=Vis som &csv-fil ShowXML=Vis som &xml-fil ShowRSS=Vis som &rss-fil [Setup] Caption=Innstillinger ShowSystray=&Vis valgt sensor i systemlinjen Autostart=&Automatisk start logging ved program start Hide=&Gjem programmet etter autostart LangFile=&Språkfil AddHTMLTextBegin=Legg til kode før HTMLDaily=&Også til daglig html-fil Units=&Temperaturenheter SaveToFile=&Lagre målinger til fil Path=&Hvor filene lagres LimitFile=&Største størrelse på fil FileLimitReason=For å få en full månedskurve, gjør ikke filstørrelsen mindre enn nødvendig. PictureFormat=&Format på kurve UseFixedSize=&Bruk fast størrelse på kurven (pixler) DaySave=Lagring av dagskurven SaveDayFile=Lagre som &dag.* fil SaveDYYMMDDFile=Lagre som D&YYMMDD.* fil SavingInterval=&Lagrings intervall WeekSave=Lagring av ukeskurve SaveWeekFile=Lagre som &uke.* fil SaveWYYYYNNFile=Lagre som W&YYYYNN.* fil MonthSave=Lagring av månedskurve SaveMonthFile=Lagre som &maaned.* fil SaveMYYYYMMFile=Lagre som M&YYYYMM.* fil HTMLSave=&Lagre siste måling til html-fil FileName=&Navn PageTitle=&Sidetittel SingleHTMLTable=&Alla sensorer i samme tabell ShowAllMinMax=Vis alle &min/maks detaljer ShowAlarms=Vis &alarm AddHTMLTextBefore=Legg til html-kode &før tabellen AddHTMLTextAfter=Legg til html-kode &etter tabellen TimesInterval=tid for loggingsintervall MeasurementsForMonth=målinger. En måned er ManualScale=&Manuell temperaturskala Column=&Kolonne Table=&Tabell SaveLast=&Lagre siste målinger til fil AddCSVHeader=&Legg til header ShowTitle=&Vis bildetittel UseShortNames=&Bruk kortnavn i bildets tittel Sensors=&Sensorer SearchSensors=&Søk etter følgende sensortyper FixedTimes=&Intervall for fast måling Page=&Side Close=&Gi advarsel før avslutning av programmet [Alarms] Alarms=Alarm AlarmsListHint=Sensorer med alarmflagg OnlyOneAlarm=&Kun en alarm UpperLimit=&Øverste alarmgrense LowerLimit=&Laveste alarmgrense AlarmCondition=Alarm status TempOver=Temperatur over TempNormOver=Temperatur normal, over TempBelow=Temperatur under TempNormBelow=Temperatur normal, under AlarmNotActive=Alarm er ikke aktivert Hysteresis=Hy&sterese ReturnToNormal=&Tilbakestill til normal HumidityOver=Fuktverdi over HumidityNormOver=Fuktverdi normal, over HumidityBelow=Fuktverdi under HumidityNormBelow=Fuktverdi normal, under CounterOver=Teller over CounterNormOver=Teller normal, over CounterBelow=Teller under CounterNormBelow=Teller normal, under [Colors] Caption=Farge definisjon Default=&Grunnfarge Background=&Bakgrunn Grid=&Rutenett Tics=Br&edde SysTrayColor=&Farge på systemikonet SysTrayFontColor=&Skriftfarge på systemikon Timeline=Tids&linje [Titles] Caption=Tittel GraphTitle=&Grafikk tittel AxisTitle=&Akse tittel AxisScale=Akse &skala FromTop=Fra &topp FromBottom=Fra &bunn FromLeft=Fra &venstre FromRight=Fra &høyre XAxis=&X-akse YAxis=&Y-akse [ErrorCorr] UseCorr=&Benytt feilkorrigering OffsetHint=Feil på Tzero_slope AlphaHint=Kurvekorrigeringskoeffisient ZeroSlopeHint=Temperatur som feilkurven har "zero slope" [FTP] FTPTransfer=FTP overføring UseFTP=&Overfør filer til FTP-server Address=&Adresse Port=&Port Passive=P&assiv Username=&Brukernavn Pwd=Pass&ord Dir=&Katalog SelFiles=&Utvalgte filer Timer=T&id FTPFiles=FTP filer FTPTimer=FTP tider TxInt=Overførings intervall AfterEachMeas=&Etter valgte uppdatering UserInt=&Bruker intervall CancelFPT=&Avbryt FTP CancelFPTHint=Avbryt|Avbryt FTP overføring TxOK=FTP overføring ok FTPCancelled=Brukeren avbrøt FTP overføring Bandwidthcontrol=&Båndbredde kontroll OwnFiles=Egne filer [Humidity] Humidity=&Fuktighet RelHum=Relativ Fuktighet SaveHumiFile=Lagre som F&uktighet.* file Dewpoint=&Duggpunkt CalcDewpoint=&Beregn duggpunkt [Solar] Solar=S&ol SolarRad=&Solstrålning FullShine=&Fullt Solskinn SolarHint=Verdi for solstråling blir vist i bilde sammen med fuktighet [SMTP] UseSMTP=&Send alarm med SMTP/Mail AlarmMsg=Alarm melding fra LogTemp User=&Bruker Email=&E-mail Rcpt=&Mottaker Rcpts=&Mottakere EmailAlarm=&E-mail alarm melding SelProfs=&Velg profil Profile=&Profil Sender=&Avsender Server=S&erver Auth=&Autentisering Gateway=&Gateway MsgType=&Meldingstype OpenAccount=Åpne en konto først med MobileNum=Mobilnummer DetailedSUBJ=&Detaljert emne [Barometer] Barometer=&Barometer SaveBaroFile=Lagre som barometer.* fil PressureUnits=&Enhet for trykk [Counter] Counter=&Teller TypeGeneral=Hoved teller TypeWindSpeed=Vindhastighet TypeRainGauge=Regnmåler [RSS] UseRSS=&Lagre siste måling som rss feed RSS=RSS mating [MySQL] MySQL=MySQL MySQLHint=Antall MySQL insatt UseMySQL=&Lagre målinger til MySQL database Host=&Host Database=&Database TimeColumn=&Tids kolonne CreateTable=&Lag tabell AllSensors=&Send alle sensorer SaveToMySQL=Lagre til &MySQL database TestConnection=&Test tilkobling ExecuteSQL=&Ekskluder SQL Connected=Tilkoblet Disconnected=Frakoblet ColsUpdated=Kolonne oppdatert FieldNotFound=Område ikke funnet UTCTimes=&UTC tider [xAP] UsexAP=Send målinger som xAP melding IncludeToxAP=Inkluder i &xAP melding UID=&UID Sender=Sender BIP=&Broadcast IP AllSensors=&Send alle sensorer OwnMsg=&Egen melding for hver sensor [Energy] Energy=&Energi EnergyConsumption=Energi brukt (kWh) PulseskWh=&Pulser / kWh SaveEnergyFile=Lagre som energy.* fil YAxisTitle=kWh [UVI] UV Index=UV Indeks UVITempAlso=&Temperatur også TOffset=Temperatur feilkorrigering UVIOffset=UV indeks feilkorrigering Case=Tilfelle SaveUVIFile=Lagre som uvi.* fil